حمام نوزاد قبل از خواب شب خوب است یا بد؟

بیشتــر کــودکان هنــگام غــروب آفتــاب آشــفته و پریشــان می‌شــوند و به قول معــروف لجبــازی می‌کننــد. حمــام مختصــر و مفید هنــگام غروب، بــه کودک آرامش می‌دهد و از آن حالت آشــفتگی و پریشــانی درمی‌آید. گرمای آب کودک را به آرامش می‌رساند و هم چنین تحرک و دست و پا زدن در آب، انرژی کودک را تخلیه می‌کند و سریع‌تر و با مشکل کمتری به خواب می‌رود. توجه شود که درجه حرارت آب از 37 درجه‌ی سانتی‌گراد بیشتر نباشد. چون حرارت بیش از این حد، باعث افزایش گردش خون می‌شــود و در نهایت، خســتگی کودک را به همراه دارد. این خستگی، نوزاد را لجبازتر و بی‌خواب‌تر می‌کند.

نظرات 0 در انتظار بررسی 0 تایید شده

آدرس ایمیل شما نزد ما محفوظ خواهد ماند.